Przedszkole Nr 325
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 325 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Organy przedszkola

Organy przedszkola

  Drukuj
 

Organami Przedszkola są:

I. Dyrektor Przedszkola

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 

1.      Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje o:

·         Przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc do 25 dzieci w oddziale;

·         Skreślania wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach określonych w § 16 pkt. 5;

·         Uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek( specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć;

·         Nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;

·         Kieruje awansem zawodowym nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurą.

 

2.      Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.

 

3.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.

 

4.      Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

a.       Tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

b.      Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

c.       Kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

d.      Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń,  nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i  innych pracowników placówki;

e.       Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

f.       Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

g.      Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

h.      Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i przyjmowanie dzieci zgodnie z ich ustaleniami;

i.        Dopuszczenie do użytku przedstawionych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową.

 

5.      Do obowiązków Dyrektora należą także:

a.       Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;

b.      Wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

c.       Przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

d.      Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola;

e.       Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f.       Jeden raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu);

g.      Opracowanie procedury zatwierdzenia wybranego przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;

h.      Ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, (prawnych opiekunów);

i.        Podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

j.        Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

k.      Opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

l.        Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

m.    Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

n.      Prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno– archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

o.      Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

6.      Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:

a.       Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola;

b.      Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

c.       Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego;

d.      Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

e.       Plan nadzoru, o którym mowa w ust. b uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rok szkolny;

f.       Plan nadzoru, o którym mowa w ust. b zawiera:

·         Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

·         Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

·         Tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

g.      Przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru;

h.      Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

7.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

8.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

a.       Koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola;

b.      W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

 

9.      Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia  i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.

 

10.  W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

 

 

II. Rada Pedagogiczna

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 

2.      Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

3.      Zebrania mogą być organizowane:

a)      Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

b)      Z inicjatywy dyrektora przedszkola;

c)      Z inicjatywy organu prowadzącego Przedszkole;

d)     Z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

4.      W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

 

5.      Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

6.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

7.      Rada Pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

8.      Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowisko- decyzje, wnioski, opinie– w formie uchwał.

 

9.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

10.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)      Zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

b)      Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

c)      Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

d)     Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

11.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a.       Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

b.      Projekt planu finansowego;

c.       Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d.      Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e.       Wybrany przez nauczycieli do realizacji program wychowania przedszkolnego;

f.       Pracę dyrektora po upływie 5-ciu lat, które przedstawia organowi nadzorującemu;

g.      Powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w drodze konkursu nie wyłoni się kandydata.

 

12.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.

 

13.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu do odpowiedniego organu.

 

14.  Rada Pedagogiczna wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.

 

15.  Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w księdze protokołów Rad Pedagogicznych

III. Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54

 

1.      Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

 

2.      Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

 

3.      Rada Rodziców wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.

 

4.       Rada Rodziców ma prawo do:

a)      Opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian;

b)      Przedstawienia opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;

c)      Wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego;

d)     Występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 

5.      Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców w tajnych wyborach.

 

6.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa:

·         Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

·         Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady

 

7.      Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

8.      W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

 

9.      Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

 

10.  Powstanie Rady Rodziców organizuje dyrektor.

 

Dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w przedszkolu

 

 
 
Wprowadził Wypych Dorota (Przedszkole nr 325) 05-07-2011
Aktualizujący Wypych Dorota (Przedszkole nr 325) 07-07-2011
Zatwierdzający Paduch Jolanta (Przedszkole nr 325) 25-03-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-03-2013
Liczba odwiedzin: 750
Rejestr zmian